FOTO Mediafax
Ritmic Suceava

Luni, 21.09.2020, ora 15.30, a avut loc, o ședință de lucru privind alegerile locale din 27 septembrie a.c., în sistem videoconferință, la care a participat Gheorghe Sorescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, iar pe plan local prefectul și subprefecții județului Suceava.

În cadrul videoconferinței au fost discutate aspecte privind:

– livrarea, recepția, depozitarea si verificarea conform machetelor a buletinelor de vot:

La nivelul județului Suceava, machetele au fost realizate în cadrul Instituției Prefectului, fiind verificate și dat bun de tipar de fiecare președinte de circumscripție electroală municipală/orășenească/comunală și transmise la Regia Autonomă Monitorul Oficial pentru tipărire. Au fost realizate 114 machete pentru primari, 114 machete pentru consiliile locale, o machetă pentru consiliul județean și o machetă pentru președinte Consiliu Județean.

Sâmbătă, 19.09.2020, au fost preluate un număr total de 2.696.000 de buletine de vot, respectiv 674.000 de buletine de vot pentru fiecare primar de u.a.t./consiliu local/ președinte consiliu județean/ consiliu județean.

– livrarea, recepția și depozitarea materialelor sanitare pentru secțiile de votare;

Au fost preluate de la Direcția de Sănătate Publică Suceava un număr de 121.200 bucăți măști de protecție, 4.200 de litri de dezinfectant pentru suprafețe (în bidoane de 5 litri) ce vor fi distribuiți în secțiile de votare, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie preluate restul materialelor de protecție sanitară, respectiv mănuși, dezinfectanții pentru suprafețe și de mâini.

Facem precizarea că membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară.

Organizarea distribuirii buletinelor de vot și a materialelor sanitare – buletinele de vot, ștampilele de control ale secțiilor de votare, ștampilele cu mențiune Votat, autocolantele și materialele sanitare se află depozitate la Centrul Economic Bucovina, în Pavilionul Expozițional, fiind asigurată pază militarizată 24 de ore din 24 de ore de cadre ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava. Atât locația cât și fluxul de lucru au fost supuse avizării de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. În ceea ce privește materialele sanitare de dezinfecție pentru locația în care se face distribuirea materialelor către circumscripții și pentru personalul care efectuează aceste lucrări, acestea sunt asigurate de Consiliul Județean Suceava.

În cadrul videoconferinței au mai fost discutate aspecte privind paza pe timpul transportului la circumscripții și la secții a buletinelor de vot și a materialelor sanitare, atât în perioada premergătoare scrutinul cât și în data de 27 septembrie 2020.

Un punct important al ședinței de lucru l-a vizat analizarea măsurilor organizatorice ce trebuie adoptate la secțiile de votare pentru respectarea măsurilor de siguranță sanitară (portul măștii, dezinfecție, respectarea distanței etc. printre măsurile organizatorice ce vor fi instituite se numără instruirea personalului de pază, delimitarea traseelor de deplasare, marcaje de distanțare, etc.). Totodată, s-a punctat necesitatea instituirii de măsuri necesar a fi adoptate după încheierea procesului de votare, pentru evitarea aglomerării la predarea proceselor-verbale și a buletinelor de vot.

Facem precizarea că joi, 24 septembrie 2020, ora 11.00, va avea loc la sediul MAI ședința Comisiei Tehnice Centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020, în sistem videoconferință.

În ceea ce privește exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, menționăm că Legea nr. 115/2015, stabileşte cadrul juridic general pentru modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.

 Astfel, în data de 27 septembrie 2020 se vor desfăşura alegeri pentru:

 – consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari;

 – Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

– consiliile judeţene, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.

Autorităţile administraţiei publice locale se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, mandatul acestora este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Cetăţenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii şi fără discriminări.

Orice împiedicare a exercitării dreptului de vot constituie infracţiune, potrivit art. 385 din Codul Penal şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua de 27 septembrie 2020 inclusiv.

Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi persoanele care sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.    Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot, la secţiile de votare organizate în România, numai în comuna, oraşul, municipiul sau sectoarele municipiului Bucureşti, în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

 

– cartea de identitate, cartea electronică de identitate,

– cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate,

– paşaportul diplomatic,

– paşaportul diplomatic electronic,

– paşaportul de serviciu,

– paşaportul de serviciu electronic,

– carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Reamintim faptul că alegătorul care, până cel mai târziu în data de 4 septembrie 2020, şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu şi a solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă, votează numai la secţia de votare unde este arondata strada la care îşi are reşedinţa menţionata în actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reşedinţă şi se prezintă la vot la secţia de votare la care este arondată adresa de reşedinţă.

Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor Legii nr. 115/2015. Prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Aceştia îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea. Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a fi aleşi în funcţia de consilier local şi consilier judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

 Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc.

          Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre următoarele acte:

– acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;

– declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

– declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la primele două situații;

– documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele care atestă adresa (susmenţionate).

Subliniem faptul că, în cazul în care alegătorul, cetăţean al Uniunii Europene, îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Totodată, în vederea exercitării dreptului de vot, cetăţeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre documentele care atestă adresa (susmenţionate); primarul comunică, de îndată, biroului electoral al secţiei de votare cererea cetăţeanului Uniunii Europene, pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.

Pentru persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind urna specială, în măsura în care se solicită această modalitate de vot.

Este important de reținut că și în această situaţie votează numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale/orăşeneşti/ municipale, în care au loc alegeri!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here